Leetcode 1385:两个数组间的距离值(超详细的解法!!!)
in leetcode with 0 comment

Leetcode 1385:两个数组间的距离值(超详细的解法!!!)

in leetcode with 0 comment

给你两个整数数组 arr1arr2 和一个整数 d ,请你返回两个数组之间的 距离值

距离值」 定义为符合此描述的元素数目:对于元素 arr1[i] ,不存在任何元素 arr2[j] 满足 |arr1[i]-arr2[j]| <= d

示例 1:

输入:arr1 = [4,5,8], arr2 = [10,9,1,8], d = 2
输出:2
解释:
对于 arr1[0]=4 我们有:
|4-10|=6 > d=2 
|4-9|=5 > d=2 
|4-1|=3 > d=2 
|4-8|=4 > d=2 
对于 arr1[1]=5 我们有:
|5-10|=5 > d=2 
|5-9|=4 > d=2 
|5-1|=4 > d=2 
|5-8|=3 > d=2
对于 arr1[2]=8 我们有:
|8-10|=2 <= d=2
|8-9|=1 <= d=2
|8-1|=7 > d=2
|8-8|=0 <= d=2

示例 2:

输入:arr1 = [1,4,2,3], arr2 = [-4,-3,6,10,20,30], d = 3
输出:2

示例 3:

输入:arr1 = [2,1,100,3], arr2 = [-5,-2,10,-3,7], d = 6
输出:1

提示:

解题思路

首先不难想到暴力解法,通过两层循环遍历两个数组的所有组合。

class Solution:
  def findTheDistanceValue(self, arr1: List[int], arr2: List[int], d: int) -> int:
    res = 0
    for i in arr1:
      for j in arr2:
        if abs(i - j) <= d: break
      else:
        res += 1
    return res

pythonic的写法:

class Solution:
  def findTheDistanceValue(self, arr1: List[int], arr2: List[int], d: int) -> int:
    return sum(all(abs(i - j) > d for j in arr2) for i in arr1)

这个问题实际上是一个查找问题,所以可以尝试二分法,要想使用二分法必须是有序数组,那么我们可以现将arr2排序。关于二分法的总结

对于数组arr1中的每个数x,我们的目标是要寻找满足arr2[i]>x的最小arr2[i]和满足arr2[i]<=x的最大arr2[i]。因为如果此时满足abs(arr2[i]-x)>d,那么必然所有数都会满足条件。

class Solution:
  def findTheDistanceValue(self, arr1: List[int], arr2: List[int], d: int) -> int:
    arr2.sort()
    
    def check(x):
      l, r = 0, len(arr2) - 1
      while l < r:
        mid = (l + r) >> 1
        if abs(arr2[mid] - x) <= d: return False
        if arr2[mid] > x:
          r = mid
        else:
          l = mid + 1
      return abs(arr2[l] - x) > d
    return sum(check(x) for x in arr1)

reference:

https://leetcode.com/problems/find-the-distance-value-between-two-arrays/discuss/546484/Python-1-Line

我将该问题的其他语言版本添加到了我的GitHub Leetcode

如有问题,希望大家指出!!!

「如果我的文章对你有很大帮助,那么不妨~!」

coordinate

谢谢老板O(∩_∩)O~

使用微信扫描二维码完成支付

Responses